10 februari 2023 vergadering Koepel Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra

 

Agenda:

Kennismaken met Derk Boswijk, lid Tweede Kamer CDA. Kennis uitwisselen, voorbereiding stand NLVD, relatie VOC en NOS, pilot NLVI olv Ad Potters, trainingen veteranenvrijwilliger.

Bijpraten door Matthijs vd Hoeven namens de Nationale Ombudsman, die ons al sinds dag 1 steunt.

Nieuwe stichting aan tafel, laatste nieuwtjes uitgewisseld en iedereen met mooi setje boeken weer naar huis.

Locatie Echo’s Home baan Zulu Harskamp, lunch goed verzorgd.

Dit jaar op weg naar de 50ste vergadering en steeds met de ambitie om iets positiefs en constructiefs toe te voegen aan het complexer wordende veteranenlandschap.

De veteranenontmoetingscentra/inloophuizen zijn allang een baken voor veteranen, thuisfront, buurt, MOD en overige geüniformeerden en dat kunnen we met structurele ondersteuning ook blijven.

 

AMENDEMENT VAN HET LID BOSWIJK C.S.

14 november 2021

(kst-36200-X-21 ISSN 0921 – 7371 ’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 X, nr. 21)

 

Met dit amendement wordt € 150.000 extra beschikbaar gesteld voor medefinanciering van veteranenontmoetingscentra (hierna: inloophuizen). De ruim 30 regionale inloophuizen voor veteranen en zijn/haar relaties vervullen een belangrijke rol. Hier kunnen zij terecht voor een gesprek met lotgenoten, dagbesteding en/of hulpvragen. De financiering is per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het soms lastig om financieel rond te komen en om toekomstgericht te werken. Dit alles zorgt voor onzekerheid en in toenemende mate financieel nijpende situaties. Sinds 2017 pleit de Veteranenombudsman voor een structurele vorm van financiering van de inloophuizen door de rijksoverheid. In 2018 heeft de Tweede Kamer de regering met de motie-Bruins Slot en Kerstens (Kamerstuk 30 139, nr. 189) opgeroepen om te zoeken naar passende (financiële) ondersteuning van de inloophuizen. In september 2019 vond een rondetafelconferentie plaats met Defensie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veteranenplatform. Dit heeft vooralsnog tot weinig concrete resultaten geleid; structurele financiële ondersteuning van de inloophuizen door de rijksoverheid blijft uit.

Met dit amendement wordt voor 2023 € 150.000 beschikbaar gesteld om, naast andere vormen van financiering, ondersteuning te bieden vanuit Defensie. Indieners beogen evenwel om dit bedrag na 2023 structureel beschikbaar te stellen voor activiteiten in en rond de inloophuizen. De medefinanciering is niet bedoeld voor investeringen in vastgoed. De medefinanciering vanuit de rijksoverheid is een blijk van erkenning en waardering voor veteranen, in de geest van de Veteranenwet. Het is de bedoeling om de subsidieverstrekking aan inloophuizen zo laagdrempelig mogelijk te houden, zonder teveel rigide criteria. En zonder afbreuk te doen aan het karakter van het particuliere initiatief van de inloophuizen. Defensie wordt opgeroepen om zich daarnaast, in samenspraak met de VNG, gemeenten en veteranenorganisaties, in te blijven zetten voor ondersteuning van de inloophuizen vanuit de lokale gemeenschap.